"Mycket och snabbt"

…var orden som fastnade när Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård hälsade välkommen till årets andra dialogmöte i Stockholm Byggers regi.

Målet om 40 000 nya bostäder till år 2020 i Stockholm kräver ett högt tempo men målet kommer att nås enligt Karin Wanngård. Hyresrätter blir prioriterade och finansborgarrådet har höga förväntningar på branschen men också på sig själv och sina medarbetare. Alla behövs och alla är viktiga.

Torleif Falk, byggeneral med ansvar att samordna och underlätta arbetet med att nå bostadsmålet i Stockholm var näste talare på scen. Han berättade om den organisation som har byggts upp kring hans arbete sedan han tillträdde. Han talade också om status just nu och det ser bra ut. I augusti i år fanns drygt 113 000 bostäder i planering varav ca 30 000 i pågående detaljplaner och 17 000 som vunnit laga kraft men ej byggstartats. Även när det gäller byggstarter i år ser det bra ut. Torleif Falk betonade kvalitetsaspekten och att denna inte får bortprioriteras till förmån för tempo.

Håkan Falk, tämligen ny chef för exploateringskontoret och med en lång erfarenhet från bostadsbranschen, talade om förslaget till ny markanvisningspolicy. Skillnaderna mot nuvarande policy är bl a att i nya förslaget finns fyra olika former för markanvisning medan det idag endast finns två. Exploateringsdirektören berättade också att man i framtiden ska bli tydligare med att beskriva eller motivera varför en byggherre har fått en markanvisning samt att det i vissa speciella fall ska bli möjligt att anvisa mark med tomträtt för bostadsrätter.

Offensiva bostadsmål kräver mycket av alla. Inte minst måste staden tillhandahålla planeringsresurser. Stadsbyggnadsdirektör Anette Scheibe Lorentzi berättade att stadsbyggnadskontoret under våren har rekryterat 25 nya planarkitekter och att fler är på väg in. Hon talade också om mer generella detaljplaner och att utformningsfrågan mer ska förskjutas till Bygglovssidan på Stadsbyggnadskontoret. Allt för att skapa förutsättningar för snabbare processer.

Som sista talare kom Karin Wanngård åter upp på scen för att berätta om en storsatsning -, Fokus Skärholmen. Bakgrunden är den geografiska obalans i bostadsproduktionen som idag råder och därför har man identifierat Skärholmen som en plats där stort fokus ska läggas de kommande åren och målet är över 4000 bostäder i stadsdelarna Skärholmen, Vårberg, Sätra och Bredäng. Karin Wanngård avslutade därför med en uppmaning till byggherrarna i publiken att kontakta Torleif Falk för vidare bokning av enskilda möten med projektgruppen för Fokus Skärholmen.

Preliminärt datum för nästa dialogmöte är 15 december.