Om oss

Samarbetet Stockholm Bygger är en i staden blocköverskridande överenskommelse om samverkan med privata aktörer om det växande Stockholm.

I detta unika forum - Stockholm Bygger - ingår från staden: Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret samt Bostadsförmedlingen. Branschen representeras av Fastighetsägarna Stockholm, Stockholms Byggmästareförening och Stockholms Byggnadsförening.

Möten och dialog mellan stad och näringsliv

Stockholm Bygger innebär att företrädare för staden och näringslivet kan mötas för dialog. Finansborgarrådet, i dagsläget Anna König Jerlmyr, inleder Stockholm Byggers dialogmöten cirka två gånger per år. Där och då möts stadens representanter och företrädarna för bygg- och fastighetsbranscherna för att diskutera aktuella rön och utbyta erfarenheter. Samarbetet syftar till en ökad dialog och förståelse mellan beslutsfattare i staden och företrädarna för bygg- och fastighetsbranscherna samt att aktörerna tillsammans kan bidra till det växande Stockholm. Ett viktigt mål för samarbetet är till exempel att förenkla och förkorta planerings- och genomförandeprocesserna så att Stockholm kan växa på ett alltmer effektivt och hållbart sätt.

Exempel på teman för de senaste Dialogmötena är "Kontorsmarknaden - vart är den på väg?" "Söderstaden - hur kommer det att bli? ", "Stadens planer för stadsutveckling", " Marknadsläget - varför faller bostadspriserna och hur påverkas bostadsbyggandet i Stockholm? " och "Arkitektur och stadskvaliteter".

Så växer staden

Stockholm ska vara en stad med täta och sammanhållande stadsmiljöer där det byggda och det gröna samspelar.

Växla upp Stockholm

Dialogmöte 18 maj 2021

Under pandemiåret 2020 tömdes kontoren på människor och gatulivet blev allt tystare. Kommer allt bli som vanligt igen?


Läs mer