Personuppgifter


Personuppgiftspolicy för Stockholm Byggers eventdeltagare och talare

Stockholm Bygger är ett samarbete mellan Stockholms stad och bygg- och fastighetssektorn. Dessa organisationer representeras i styrgruppen av Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, Exploateringskontoret i Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad och Trafikkontoret i Stockholms stad samt Fastighetsägarna Stockholm, Byggmästareföreningen och Stockholms Byggmästareförening. Administrativt ansvariga för Stockholm Bygger är Bostadsförmedlingen.

Stockholm Bygger (”vi”) värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du använder dem. Informationen gäller dig som kommer i kontakt med Stockholm Bygger på de event och sammankomster som vi arrangerar.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.


Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, organisationsnummer 556057-8303, med adress Palmfeltsvägen 5, 121 07 Stockholm-Globen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna.


Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in och behandlar följande uppgifter; namn, mejladress, yrkesroll/titel, eventuella kostavvikelser/allergier (dina ”personuppgifter”). Vi filmar även våra event vilket innebär att du kan synas på filmen som sedan publiceras på Stockholm Byggers webbsida – stockholmbygger.se. När eventen filmas står kameramannen alltid längs bak vilket innebär att få personer kommer att synas framifrån. De som står på scen, moderator och talare, kommer dock att vara helt synliga.

Personuppgifter kan komma att hämtas från dig själv när du anmäler ditt intresse för våra event. Personuppgifter kan också inhämtas från leverantörer av informationsdatabastjänster, såsom exempelvis Bisnode.  

Varför behandlar vi och varför har vi rätt att behandla dina uppgifter?

Uppgift av allmänt intresse

Event och evenemang

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att bjuda in till event och kommunicera med dig som anmält intresse för ett event. Vi kommer även behandla dina personuppgifter genom att filma eventet och publicera filmen på Stockholm Byggers webbsida. Syftet med behandlingen är att informera om samarbetet Stockholm Bygger och vår verksamhet. Denna personuppgiftsbehandling sker med stöd av den rättsliga grunden att utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 e i GDPR).  

Om du inte vill fotas/ filmas kan du kontakta kommunikationsansvarig direkt på eventet.

Om du inte längre vill få inbjudningar till event kan du motsäga dig fortsatt behandling för detta ändamål genom att mejla till kommunikation@bostad.stockholm.se.

Nyhetsbrev och informationsutskick

Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter, såsom namn och e-postadress, i syfte att skicka nyhetsbrev med relevant information om Stockholm Byggers verksamhet. Vår behandling av personuppgifter för att skicka informations- och nyhetsutskick sker med stöd av den rättsliga grunden att utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 e i GDPR).


Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi delar dina personuppgifter med de leverantörer och samarbetspartners som vi samarbetar med och som utför tjänster för vår räkning. Dessa företag är ibland så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Dina personuppgifter kommer främst att delas med:

  1. Företag som hjälper oss med event och evenemang.
  2. Företag som gör informations- och nyhetsbrevutskick (tryck och/eller distribution).
  3. Företag som hjälper oss med arkivering.
  4. IT-tjänstleverantörer (nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden där de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav.


Offentlighet och sekretess

Bostadsförmedlingen, och övriga förvaltningar i samarbetet, är kommunala verksamheter och omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla personuppgifter som du lämnar till oss, eller som vi hämtar in från någon annan, som huvudregel är offentliga. Det betyder i sin tur att vi har en skyldighet att lämna ut personuppgifter om någon begär att ta del av handlingar där uppgifterna finns. Undantaget är om personuppgifterna eller handlingen omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL). Sekretessbestämmelser som kan komma ifråga är utlämnande i strid med dataskyddsförordningen eller dataskyddslagen (21 kap 7 § OSL).


Var behandlar vi dina personuppgifter?

Alla dina personuppgifter behandlas inom EU.


Hur länge sparas dina uppgifter?

Uppgifter som vi behandlar för att göra utskick och bjuda in till event sparas så länge de är aktuella och uppdateras löpande. Film från eventen avpubliceras efter 2 år.

Eftersom vissa av aktörerna inom Stockholm Bygger är offentliga verksamheter styrs vi av offentlighetsprincipen och arkivlagen och kan inom ramen för detta behöva spara dina uppgifter i syfte att arkivera allmänna handlingar. Vi har en så kallad rättslig förpliktelse att bevara uppgifter längre än för ändamålet de ursprungligen samlades in i vissa fall. Denna behandling sker med stöd av arkivlagen.


Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi behandlar enbart sådana personuppgifter som vi bedömer är nödvändiga för att bedriva vår verksamhet och enbart så länge det behövs för syftet. Endast personer inom organisationen som verkligen behöver tillgång till uppgifterna får det.


Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och om du vill veta vilka uppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till dem. Mejla till dataskyddsombud@bostad.stockholm.se.


Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.


Rätt till radering

Du kan begära radering av de personuppgifter vi behandlar om dig ifall uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. Vi kan dock behöva spara dem i arkiveringssyfte.


Rätt till begränsning

Informationsutskick: Du har möjlighet att avanmäla att dina personuppgifter behandlas för nyhetsbrev. Det gör du genom att mejla till kommunikation@bostad.stockholm.se.


Rätt till dataportabilitet

Du kan begära att vi lämnar ut dina uppgifter i ett maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig, till exempel en annan part eller leverantör. Detta gäller bara personuppgifter som du själv har gett oss, som behandlas automatiskt av oss och som vi behandlar för att hålla vad vi lovat i avtalet med dig eller för att du samtyckt.


Vad innebär det att Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet?

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du därför rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.


Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?

Om du har frågor eller vill använda de rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombud@bostad.stockholm.se

Vi kan komma att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Den senaste versionen av policyn finns på den här sidan.


Personuppgiftspolicyn uppdaterades senast 2023-03-07

Så här kontaktar du oss vid frågor om dataskydd

Om du har frågor eller vill använda de rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombud@bostad.stockholm.se