Ny byggeneral och fler markanvisningar

Frukostseminariet den 16 januari 2015
Karin W

Med ny majoritet i stadshuset var temat för årets första dialogmöte i Stockholm Byggers regi givet; stadsbyggnadsfrågornas inriktning den kommande mandatperioden.

Som brukligt inleddes dialogmötet av Stockholms finansborgarråd som numera heter Karin Wanngård. Hon talade om den nya majoritetens mål för bostadsbyggandet som innebär 40 000 nya bostäder till 2020. Invånarna i regionen ser inte till kommungränser och ska staden fortsätta växa är det viktigt att alla kommuner tar ett gemensamt ansvar för byggandet, även om Stockholm självklart tar ledartröjan såsom huvudsstad. För att säkerställa att målet om de 40 000 nya bostäderna nås krävs olika åtgärder. Karin Wanngård lovade att se över markanvisningspolicyn samt att skapa en ny organisation med fokus på genomförande för att säkerställa snabbhet i processerna. Den nya organisationen kommer att bestå av en styrgrupp och en genomförandegrupp. Ordförande i styrgruppen blir Ingela Lind, biträdande stadsdirektör. Därtill tillsätts också en byggeneral, Torleif Falk, med ansvar för att föra dialog med branschen och hålla ihop stadens insatser.

Efter detta tillkännagivande talade stadsbyggnads- och kulturborgarråd Roger Mogert om det positiva med att staden växer och vikten av att ett helhetsgrepp när vi bygger stad. Han poängterade också vikten av att lyfta vår tids arkitektur och att den måste få ta plats – varje tids avtryck ska synas!

Siste talare för dagen var biträdande finansborgarråd och ordförande i exploateringsnämnden, Jan Valeskog. Han berättade om förlaget att öka antalet markanvisningar till 8000 i år varav 2 500 ska gå till Stockholms allmännytta.

Han berättade också om några minst sagt aktuella projekt; Slussen, Förbifarten och Bromma. Vad gäller Slussen så väntas den expertkommitté som ser över förslaget vara klar inom kort och eventuella förslag kommer att handla om revideringar inom gällande detaljplan vilket innebär att det kan gå fort framöver. Förbifarten är på gång och har sammantaget inte försenats mer än ca 3-4 månader. Översynen av Bromma till sist är inte klar men viktigt är att man ser till markvärdet som kan frigöras vid en stängning men också det framtida behov av flygplatser som en kraftigt växande region har.

Vid den efterföljande frågestunden talades bl a om svårigheten i att bygga både mycket, billigt och klimatsmart samtidigt. Samtidigt konstaterades att alla sorters nya bostäder behövs. Frågan om studentbostäder kom upp och även där vill staden satsa och det handlar om att hitta rätt mark och få fram detaljplaner i tillräcklig mängd.

Sammanfattningsvis var budskapet till den församlade byggbranschen att vi ser en framtid med fler planhandläggare på Stadsbyggnadskontoret, fler markanvisningar och en ny byggeneral.