Marknadsläget - Varför faller bostadspriserna och hur påverkas bostadsbyggandet i Stockholm?

Sammanfattning från frukostseminarium den 14 maj 2018

Två gånger per år samlas politiker och tjänstemän i Stockholms stad samt företrädare för byggbranschen för att belysa ett aktuellt ämne inom stadsbyggnad. Denna gång stod det aktuella marknadsläget i Stockholm I centrum för diskussionen.

Årets första frukostmöte öppnades av Sten Hansson, biträdande finansborgarråd i Stockholm. Efter en kort personlig presentation poängterade han att byggtakten I Stockholm inte varit så hög sedan miljonprogrammets dagar och att antalet returnerade markanvisningar varit ytterst få. Han varnade för en överdriven oro och var säker på ett fortsatt stort behov av hyresrätter.

Moderator Mia Odabas introducerade mötets huvudtalare, Ted Lindqvist, vd för bostadsanalysföretaget Evidens som i sin presentation kunde påvisa ett tydligt prisfall på bostadsrätter under hösten 2017. Enligt Lindqvist finns det endast en svag koppling mellan prisfallet och det ökande utbudet av nyproducerade lägenheter. Istället pekar Lindqvist på ett starkt samband mellan prisfallet, prisnivå och kreditåtstramningar.

Bolånetaket, amorteringskrav och bankernas strängare kalp-kalkyler tränger undan hushåll utan eget kapital, en förskjutning som hyresmarknaden har svårt att kompensera.

I paneldebatt som avrundade mötet deltog även Anette Frumerie, vd Besqab, Pia Ninche, enhetschef tidiga skeden, Projektutveckling Familjebostäder, Håkan Falk, exploateringsdirektör Stockholms stad och Marika Nordström, chef Marknad Bostadsförmedlingen. På frågan om vart marknaden är på väg svarade Anette Frumerie att dippen håller på att plana ut och att marknaden är på väg mot det mer normala. Enligt Pia Ninche har det blivit lättare att genomföra projekt . Håkan Falk underströk att några få återlämnade markanvisningar vägs upp av en lång kö av intressenter, men att antalet byggstarter kommer att sjunka.

Frågan vad som kommer att hända efter valet fick avsluta mötet. Ted Lindqvist sade att risken stor att förstahandsköparna lämnas ensamma och att ett slags byggsparandesystem som finns i andra länder är att önska. Anette Frumerie i sin tur hoppades på något slags flyttincitament för en ökad rörlighet på marknaden och en översyn av ränteavdragen.