Om oss

Samarbetet Stockholm Bygger är en i staden blocköverskridande överenskommelse om samverkan med privata aktörer om det växande Stockholm. Sedan flera år har samarbetet syftat till att förenkla för bostadsbyggandet, förbättra och utvidga infrastrukturen samt att vara ett föredöme inom hållbar stadsutveckling. I detta unika forum - Stockholm Bygger - ingår från staden: Exploateringskontoret, Stadsbyggnads-kontoret, Trafikkontoret samt Bostadsförmedlingen. Branschen representeras av Fastighetsägarna Stockholm, Stockholms Byggmästareförening och Stockholms Byggnadsförening.

 

Möten och dialog mellan stad och näringsliv

Stockholm Bygger innebär att företrädare för staden och näringslivet för en kontinuerlig dialog. Finansborgarrådet, i dagsläget Karin Wanngård, leder dialogmöten cirka två gånger per år. Där och då möts stadens representanter och företrädarna för bygg- och fastighetsbranscherna för att diskutera aktuella rön och utbyta erfarenheter. Samarbetet syftar till en ökad dialog och förståelse mellan beslutsfattare i staden och företrädarna för bygg- och fastighetsbranscherna samt att aktörerna tillsammans kan bidra till det växande Stockholm. Ett viktigt mål för samarbetet är till exempel att förenkla och förkorta planerings- och genomförandeprocesserna så att Stockholm kan växa på ett alltmer effektivt och hållbart sätt.

Exempel på teman för de senaste Dialogmötena är "Hur planerar vi för socialt hållbara städer?", "Trafik- och infrastruktur", " 40 000 nya bostäder till år 2020" och "Den nya majoritetens planer för stadsutveckling".

Ett ytterligare exempel på samarbete mellan staden och bygg- och fastighetsbranscherna är bostadsutställningarna Tensta 2006 och Annedal 2012. Stockholm Byggers deltagande i Annedal 2012 utgjordes av ett antal seminarier, annonsering i Kulturhusutställningen samt framtagande av en dvd som distribuerats till deltagande aktörer/byggherrar och alla inflyttande i området.

 

Från att tidigare varit landsbygd och senare ett industriområde så växer nu en helt ny stadsdel fram. I denna film skildras områdes historia och framtid genom bilder, kartor och filmsekvenser med syftet att visa hur en del av det växande Stockholm kan realiseras. Filmen är producerad för Stockholm Bygger i samband med bostadsmässan i Annedal, augusti 2012 och distribueras till alla Annedalsbor.

Framtagen av: Per Kallstenius tidigare stadsarkitekt, Lennart Johansson och Björn Sigurd vid Stockholms stadsbyggnadskontor.