Hur planerar vi för socialt hållbara städer?

Sammanfattning från mötet den 4 maj 2016

Årets första dialogmöte arrangerat av Stockholm Bygger gick av stapeln 4 maj och temat var stadsplanering kopplat till social hållbarhet. Utmaningarna är stora men det görs också mycket på många olika plan, något vi fick höra mer om denna morgon.

I vanlig ordning hälsade finansborgarrådet Karin Wanngård välkommen. Hon påminde om att Stockholm ligger i framkant när det handlar om jämlika städer men att det finns mer att göra. Ett sätt att möta utmaningarna är arbetssättet man nu tillämpar i utvecklingen av Skärholmen där de boende är mycket delaktiga i planeringen.

Dagens huvudtalare var Paul Alarcon, hållbarhetschef i Stockholms stad. Utifrån rapporten ”Skillnadernas Stockholm” pekade han på några av de utmaningar som en socialt hållbar stadsutveckling behöver hantera; trygghet, tillit, segregation, ”utarmade” livsmiljöer och trångboddhet. Det senare leder lätt till en ond spiral då konsekvenserna av trångboddhet bland andra är sämre skolresultat.

När Paul skissat på problembilden var det sedan panelens uppgift att reflektera över lösningar. Jennie Fridolin, NCC, talade om sitt bolags arbete med trygghetsåtgärder i de områden de bygger och förtätar. Hon berättade också att NCC på olika sätt erbjuder långtidsarbetslösa och nyanlända möjligheter att kliva in på arbetsmarknaden genom bl a lärlingsanställningar och nystartsjobb.

Robert Jaaniste, Ikano, poängterade att eftersom Ikano inte bara bygger utan också förvaltar bostadsområden ligger det i allra högsta grad i bolagets intresse att bidra till att skapa stabila områden där människor trivs. Ikano har bl a startat fritidsgårdar, läxhjälp samt sommarskola åt ungdomar.

En som också talade om trygga och välmående bostadsområden ur ett förvaltarperspektiv var Pelle Björklund, vd Svenska bostäder och ordförande Fastighetsägarna Järva. Med ökad trivsel och trygghet skapas välmående områden där folk vill bo och det i sin tur ökar fastighetsvärdet. Att jobba för detta är alltså till gagn för alla. Pelle Björklund berättade vidare om initiativet till ett feministiskt anslag i omdaningen av Husby. Ett konkret exempel kan vara att inte placera ett kafé precis intill en tunnelbaneuppgång.

Ingela Lindh, biträdande stadsdirektör i Stockholm stad, talade om vikten av att som stadsplanerare och politiker vara ute i områden och prata med de boende. Hon menade att människor i tex Tensta och Skärholmen är långt ifrån några ”Nimbys”. De vill att det ska byggas och att det ska ske utveckling i deras områden. En bra grund för fortsatt utveckling.

Avslutningsvis fick kultur- och stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert ordet. Han uppmanade branschen att lösa trångboddheten genom att bygga! Något som också görs för fullt på många håll. Roger Mogert tog upp exemplet Skärholmen där det nu planeras för 4000 nya bostäder och där man har börjat i rätt ände; genom att först tala med människor och analysera deras behov.

Kommande möten


Möten för dialog

En av grundpelarna inom branschsamarbetet Stockholm Bygger är våra frukostmöten. Två gånger per år samlas poliker och tjänstemän i Stockholms stad samt företrädare för byggbranschen för att belysa ett aktuellt ämne inom stadsbyggnad. Mötena inleds vanligtvis av finansborgarrådet i Stockholm och följs av ett föredrag på aktuellt tema kopplat till stadsutveckling. Ofta avslutas mötena med en paneldebatt samt frågestund för publiken. Vi välkomnar också alltid frågor inskickade förväg och tar gärna emot förslag på teman.

De senaste fyra frukostmötena har temat varit “Hur planerar vi för socialt hållbara städer?”, ”Trafik- och infrastruktur”, ” 40 000 nya bostäder till år 2020" och "Den nya majoritetens planer för stadsutvecklingen". 

Jobbar du i ledande befattning inom byggbranschen och vill få framtida inbjudningar till dialogmöten?

Kontakta Erik Arvline, erik.arvline@bostad.stockholm.se


Tidigare dialogmöten

Visa fler artiklar